חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي
המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ) 

המועצה לענף החלב בישראל, יצור ושיווק (חל"צ) הוקמה כחברה פרטית על פי החלטת הממשלה מ- 1956, והיא משמשת שולחן משותף לכל הגורמים בענף החלב – הממשלה, ארגוני החקלאים, מגדלי הבקר, צרכנים ומחלבות, שבמסגרתו מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעילותו התקינה של ענף מורכב זה.

בתאריך 6/10/11 חוקק חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 אשר מסדיר ומעגן את הפעולות הנדרשות להסדרת ענף החלב, במסגרת מועצת החלב, על-מנת להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו בכל ימות השנה ולרווחת ציבור הצרכנים והעוסקים בענף.

במועצה חברים נציגי מדינת ישראל וארגוני יצרנים, משווקים וצרכנים. מוסדות המועצה הם האסיפה הכללית ומועצת המנהלים.

מנכ"ל המועצה הוא יו"ר ועדת המכסות, בה חברים גם שני נציגים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. ועדת המכסות בעלת הסמכות הבלעדית לקבוע מכסות חלב ליצרנים, לשנותן, להעבירן ולעשות בהן כל פעולה אחרת לפי הוראות חוק תכנון משק החלב התשע"א-2011.

למטרות המועצה כפי שנוסחו בתזכיר ההתאחדות...

למינוי המועצה משנת 1957 – תשי"ז

האספה הכללית
היא הסמכות העליונה של המועצה ומתכנסת, מטבע הדברים, פעם או פעמיים בשנה, אף כי מועצת המנהלים רשאית לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין ו/או על פי דרישת החברים באופן שפורט בפקודת החברות. נציג המדינה יושב בראש האסיפה הכללית ומחצית חברי המועצה, שביניהם נציגי המדינה מהווים מנין חוקי לדיון ולהחלטה.
הנושאים המובאים לפני האסיפה הכללית, נוסף על שאלות הנוגעות לייצור ושיווק חלב גולמי, הם: קבלת חברים חדשים, אישור המאזן, מינוי רואה חשבון, יועץ משפטי וועדת הביקורת.
מועצת המנהלים
היא הגוף האחראי לניהולה של המועצה ומונה 23 מנהלים, שמתוכם 5 מייצגים את המדינה, 9 מייצגים את היצרנים (המרכז החקלאי,  התאחדות מגדלי בקר בישראל, איחוד החקלאי והתאחדות האיכרים). 6 מייצגים את המחלבות, 1מייצגת את מועצת הפועלות "נעמ"ת", 1 נציג המועצה הישראלית לצרכנות, ו-1מייצג את הסוכנות היהודית. מועצת המנהלים מתכנסת אחת לחודש ולישיבותיה מוזמנים גם מספר משקיפים.
כתובת
דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003
טלפון: 03-9564750
פקס: 03-9564766
דואר אלקטרוני: office@milk.org.il
אתר באינטרנט: http://m.milk.org.il

  

טלפונים ומיילים


קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט